" />

Algemene Voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch en/of per e-mail, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BodySculpting Eindhoven en een cliënt waarop BodySculpting Eindhoven deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan BodySculpting Eindhoven melden. Dit is ondere andere persoonlijk, per e mail of telefonisch mogelijk. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal BodySculpting Eindhoven 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Voor een consult inzake het Protiplan dieet zal € 15,- in rekening worden gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag BodySculpting Eindhoven de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. BodySculpting Eindhoven moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Dit kan zowel persoonlijk, per email

3. Inspanningen
BodySculpting Eindhoven zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BodySculpting Eindhoven zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Betaling
BodySculpting Eindhoven vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten onder andere zichtbaar in de salon en op onze website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin voldoen. Uitsluitend na overleg met BodySculpting Eindhoven, en door ondertekening van een document m.b.t. betalingsregeling, is betaling via een bankoverschrijving mogelijk. Wij geven geen geld terug, u ontvangt een tegoedbon.

5. Personeel in de salon
BodySculpting Eindhoven heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien BodySculpting Eindhoven dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet BodySculpting Eindhoven tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen zoals onder andere uw geboortedatum en gezondheidsklachten. Wij nemen de persoonlijke gegevens van onze cliënten op in een klantenkaart welke op zowel papier en in de computer wordt verwerkt. Wij behandelen de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BodySculpting Eindhoven zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
BodySculpting Eindhoven is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BodySculpting Eindhoven verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
BodySculpting Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is BodySculpting Eindhoven niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling.

9. Beschadiging & diefstal
BodySculpting Eindhoven heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BodySculpting Eindhoven meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over een van onze behandelingen of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van BodySculpting Eindhoven. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal BodySculpting Eindhoven de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. Gegevens
U dient ten alle tijden uw juiste persoonsgegevens zoals uw NAW gegevens te vermelden aan BodySculpting Eindhoven. Onder persoonsgegevens worden onder andere uw email, telefoonnummer en woonadres verstaan. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de aanpassing hiervan. BodySculpting Eindhoven zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. bij het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan het behandelende incassokantoor.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BodySculpting Eindhoven het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Algemene Voorwaarden BodySculpting Eindhoven